Ly hôn giữa nguyên đơn là bà Trương Thị Tuyết Nhung và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hữu