Đại sứ quán không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

Năm 2020

Tháng 1: 01/01/2020; 27/01/2020. 

Tháng 4: 13/04/2020.

Tháng 5: 21/05/2020. 

Tháng 6: 01/06/2020. 

Tháng 9: 02/09/2020. 

Tháng 10: 03/10/2020. 

 

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: 

Năm 2020

Tháng 1: 01/01/2020; 24/1/2020; 27-28/01/2020. 

Tháng 2: 07/02/2020. 

Tháng 4: 03/04/2020; 10/04/2020; 13/04/2020.

Tháng 5: 01/05/2020; 08/05/2020; 21/05/2020. 

Tháng 6: 01/06/2020. 

Tháng 9: 01-02/09/2020. 

Tháng 10: 03/10/2020. 

Tháng 12: 25/12/2020.