Đại sứ quán không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

 

Năm 2021

Tháng 2: 11/02/2021.

Tháng 4: 05/04/2021.

Tháng 5: 13/05/2021; 24/05/2021.

Tháng 9: 02/09/2021.

 

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: 

 

Năm 2021

Tháng 1: 01/01/2021.

Tháng 2: 05/02/2021; 09/02/2021; 11-12/02/2021.

Tháng 3: 08/03/2021; 30/03/2021.

Tháng 4: 02/04/2021; 05/04/2021; 23/04/2021; 30/04/2021.

Tháng 5: 13/05/2021; 24/05/2021.

Tháng 9: 02-03/09/2021.

Tháng 10: 03/10/2021.

Tháng 12: 25-26/12/2021.