Đại sứ quán không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

 

Năm 2022

 

Tháng 1: 31/01/2022.

Tháng 10: 03/10/2022.

Tháng 12: 26/12/2022. 

 

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: 

 

Năm 2022

 

Tháng 1: 31/01/2022.

Tháng 2: 01/02/2022, 04/02/2022, 08/02/2022, 11/02/2022.

Tháng 3: 08/03/2022. 

Tháng 4: 01/04/2022, 15/04/2022, 22/04/2022, 29/04/2022. 

Tháng 5: 27/05/2022. 

Tháng 6: 10/06/2022. 

Tháng 7: 15/07/2022. 

Tháng 9: 02/09/2022. 

Tháng 10: 03/10/2022. 

Tháng 12: 25-26/12/2022.