Ngày 28/6/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì. Đây là Hội nghị quán triệt nghị quyết đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với 90 điểm cầu ở ngoài nước. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tại các điểm cầu ở ngoài nước có các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và 1.200 đại biểu là cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Các đại biểu tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

 

Khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, Bộ trưởng đánh giá Hội nghị là hoạt động quan trọng và kịp thời giúp cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như Chủ đề Đại hội XIII đề ra.

 

Trong 4 giờ làm việc hiệu quả, các đại biểu tại CHLB Đức đã được nghe các chuyên đề quan trọng do các diễn giả giới thiệu, trao đổi về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai đường lối đối ngoại và xây dựng nền ngoại giao “toàn diện, hiện đại”, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.