Năm 2023, Đại sứ quán đóng cửa và không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

 

Tháng 1:   Thứ Sáu, 20/01/2023.

 

Tháng 4:   Thứ Sáu, 07/04/2023 và Thứ Hai, 10/04/2023.

 

Tháng 5:   Thứ Hai, 01/05/2023; Thứ Ba, 02/05/2023; Thứ Năm, 18/05/2023 và Thứ Hai, 29/05/2023.

 

Tháng 9:   Thứ Sáu, 01/09/2023.

 

Tháng 10: Thứ Ba, 03/10/2023.

 

Tháng 12: Thứ Hai, 25/12/2023 và Thứ Ba, 26/12/2023.