Liên quan đến việc điều chỉnh quy định về đăng ký giữ quốc tịch, ĐSQ xin thông báo như sau:

 

Ngày 26/6, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam liên quan đến thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung như sau:

 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

 

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 

Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định ở Điều 11 của Luật này thì đăng kỷ với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đế được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chỉ tiết khoản này.

 

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 26.

 

Điều 2: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

 

Luật này có một số sửa đổi quan trọng như sau:

- Bỏ quy định về thời hạn phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (trước đây là đến ngày 01/07/2014);

- Bỏ quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài mặc nhiên mất quốc tịch nếu không đăng ký giữ quốc tịch. Những người này sẽ không mất quốc tịch vì lý do họ không đăng ký giữ quốc tịch;

- Bổ sung quy định những người đã làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch sẽ được xác định có quốc tịch Việt Nam và được cấp hộ chiếu nếu có nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện.