Năm 2024, Đại sứ quán đóng cửa và không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

Tháng 1:   Thứ Hai, 01/01/2024.

Tháng 2:   Thứ Sáu, 09/02/2024.

Tháng 3:   Thứ Sáu, 08/03/2024 và Thứ Sáu ngày 29/03/2024.

Tháng 4:   Thứ Hai, 01/04/2024.

Tháng 5:   Thứ Tư, 01/05/2024, Thứ Năm, 09/05/2024 và Thứ Hai, ngày 20/05/2024.

Tháng 8: Thứ Sáu, 23/08/2024.

Tháng 10: Thứ Năm, 03/10/2024.

Tháng 12: Thứ Tư, 25/12/2024, Thứ Năm, 26/12/2024 và Thứ Sáu, 27/12/2024.