Chính phủ Đức
http://www.bundesregierung.de

Văn phòng Thủ tướng
http://www.bundeskanzler.de

Bộ Ngoại giao
http://www.auswaertiges-amt.de

Bộ Quốc phòng

http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg

Bộ Tài chính

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html

Bộ Kinh tế và Công nghệ

http://www.bmwi.de/English/Navigation/root.html

 Bộ Hợp tác và Phát triển

http://www.bmz.de/de/index.html

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu

http://www.bmbf.de/

Ngân hàng TW Đức

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Home/home_node.html

Cổng thông tin việc làm tại Đức

http://www.make-it-in-germany.com/en/home/

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
http://www.hanoi.diplo.de